ลงทะเบียนผู้ให้บริการ (Vendor)

แบบฟอร์มการสมัครใช้งานระบบเวนเดอร์ เพื่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD สำหรับใช้งานระบบ

ระบบจะแจ้ง USERNAME และ PASSWORD สำหรับการเข้าใช้งานระบบ DLTGPS ผ่านช่องทางนี้
ใช้สำหรับแสดงในหนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ GPS

/
/

***หมายเหตุ
1. ใช้หลังจากประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง มีผลบังคับใช้แล้ว
2. ท่านต้องดำเนินการ upload เอกสารหลักประกันเข้าสู่ระบบที่สอดคล้องกันหลังจากได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบแล้วภายในระยะเวลา 30 วัน
ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ Server ของกรมขนส่งทางบก
หมายเหตุ : หากมีหมายเลข IP มากกว่า 1 หมายเลข ให้คั่นระหว่างหมายเลข IP ด้วยเครื่องหมาย ,


แนบเอกสารไฟล์ PDF เพิ่มเติมสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติในการขอรับรองเวนเดอร์

หมายเหตุ

จะแจ้งให้ท่านทราบหลังจาก สนว.อนุมัติการใช้งานระบบแล้ว
จะได้รับหลังจากผ่านการรับรอง
จะได้รับหลังจากผ่านการรับรอง